Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2014

freshone
1754 8d74
Reposted fromxalchemic xalchemic vialetmego letmego
freshone
Reposted fromfakuku fakuku viaLittleJack LittleJack

January 03 2014

freshone
Reposted fromminna minna viaso-so so-so
4278 1711
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaLittleJack LittleJack
freshone
0489 5137 500
Reposted fromscorpix scorpix viatoomuchsugar toomuchsugar

January 02 2014

freshone
9999 8015

December 25 2013

freshone
8706 46cb

Celtic Fairy Tales, c. 1891

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaLittleJack LittleJack
freshone
na pożarcie.
freshone
8859 f815 500
Reposted fromHaszihuana Haszihuana viatoomuchsugar toomuchsugar

December 24 2013

freshone
0386 f5a7
Reposted fromcontroversial controversial
3628 a12c 500

lamppudraws:

sam won’t be giving these two any gifts next year because he’s 100000% done with them and their kinky shit

Nevertheless, HAPPY HOLIDAYS and what not

texture for the sweater x
texture for Sam’s shirt x

Reposted fromtoomuchsugar toomuchsugar

December 22 2013

freshone
9828 7b15
Reposted fromShini Shini viaLittleJack LittleJack

December 19 2013

4689 8092

thebowtierambler:

niknak79:

Walking in on the wrong class

I found this far more hilarious than I should have

Reposted fromkendrasue94 kendrasue94 viatoomuchsugar toomuchsugar

December 15 2013

freshone

TRZY RODZAJE PRZYJAŹNI1. PRZYJAŹŃ UTALITARYSTYCZNA

Ludzie łączą się nie ze względu na to, kim są. Przyjaźnią się, ponieważ niesie im to obopólny pożytek.2. PRZYJAŹŃ HEDONISTYCZNA

Przyjaźń hedonistyczna jest zawierana, kiedy przyjaciele przysparzają sobie wzajemnej przyjemności. To, kim jest przyjaciel, nie jest ważne. Jak długo trwa przyjemność - trwa przyjaźń.3. PRZYJAŹŃ ALTRUISTYCZNA

Wynika z pragnienia i realizacji dobra. Nie opiera się na czerpaniu korzyści lub przyjemności, ale na tym, jaką osobą jest przyjaciel. Najważniejsze są jego wartości i przymioty intelektualne i moralne.

Przyjaźń altruistyczna jest najwyższą formą miłości.


                                                                                   ~według Arystotelesa.
Reposted frommarysia marysia viatoomuchsugar toomuchsugar

December 14 2013

0713 2b6e 500

buddhasbody:

renaroo123:

jennles:

carry-on-my-wayward-butt:

i’m gonna fREAKIN CRY

(x) (x)

If I could go back and hug anyone ever it would be him, his story was so tragic

bbc had a documentary about van gogh and the reenactments starred benedict cumberbatch

Reposted fromthecrabcake thecrabcake viatoomuchsugar toomuchsugar
7955 1b0e 500

itskathybabe:

eatsleepcrap:

The family business…

IS THAT ADAM IN THE CAGE

December 12 2013

freshone
4960 a433
Reposted fromchrisi87 chrisi87

December 08 2013

freshone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl